Bu lông cường độ cao 8.8, 10.9, 12.9 , A325, S10T, F10T